Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”: 

  1. Za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za potrebe Katedre za matematiku, statistiku i informatiku (grana poslovna informatika) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
  2. Za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za potrebe Katedre za turizam na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
  3. Za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za potrebe Katedre za matematiku, statistiku i informatiku (grana kvantitativna ekonomija) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis;
  2. presliku diplome i prijepis ocjena sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja); 
  3. opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
  4. popis objavljenih znanstvenih i  stručnih radova i priložiti relevantne radove;
  5. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
  6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Popis obavijesti