NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište je raspisalo Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – Voditelj Odjeljka - Ureda za nabavu i održavanje na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili tehničkog usmjerenja, pet (5) godina radnog staža u struci, Certifikat u području javne nabave i poznavanje rada na PC-u.

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti sljedeće dokumente:

  1. domovnicu (presliku);
  2. životopis;
  3. presliku odgovarajuće diplome;
  4. dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.);
  5. važeći certifikat u području javne nabave.

Uz navedenu dokumentaciju molimo dostaviti i popis provedenih javnih nabava s procijenjenom vrijednošću.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Pula

Popis obavijesti